Articles By: Phương Minh

/ 26/01/2016 3:32 chiều

PHRASAL VERBS

A/ Trong tieáng Anh hieän ñaïi, ngöôøi ta hay duøng một hay hai particle (giôùi töø hay traïng töø ) sau ñoäng töø ñeå coù ñöôïc söï khaùc nhau veà yù nghóa.  Ví duï:     - give away = give sth to someone/anyone ( Cho ai , taëng ai caùi gì )                         = to make known sth that sb wants [&hellip

/ 24/01/2016 9:29 sáng

100 cụm động từ quan trọng

Một Phrasal Verb là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng LOOK AFTER kết hợp lại phải hiểu với nghĩa là CHĂM [&hellip

/ 09/01/2016 11:22 chiều

ĐẠI TỪ SỞ HỮU

Bài tập 2: Hãy điền các đại từ sở hữu thích hợp 1) It’s your money. It’s ______ 2) It’s my bad. It’s ______ 3) It’s our car. It’s ______ 4) They’re her shoes. They’re _____ 5) It’s their house. It’s ______ 6) They’re their book. They’re ______ 7) They’re my glasses. They’re ______ 8) It’s his coat. It’s _____ [&hellip

/ 29/12/2015 12:02 sáng

Câu giả định (subjunctive)

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có to của các động [&hellip

/ 07/12/2015 11:16 sáng

SỰ KẾT HỢP TỪ VỚI CÁC DANH TỪ THÔNG DỤNG

advice -          follow/ take/ listen to/get on sb’s advice (nghe theo lời khuyên cuae ai) -          get/ obtain/ receive advice (nhận lời khuyên) Bill -          pay/ settle/ pick up a bill (trả một hóa đơn) -          be landed with/ face a bill (chịu một hóa đơn) -          an unpaid bill (một hóa đơn chưa thanh toán) Career -          at the [&hellip

/ 02/11/2015 10:36 chiều

Article exercise – P2

Mạo từ (phần 2)   Bài tập áp dụng: Bài 01: Điền “most, most of the” vào chỗ trống thích hợp ……………cats won’t drink coconut milk. ……………buildings near the center of the town were damaged. ……………people at the party enjoyed themselves. …………..people don’t like snakes. Robert has read………….books on that shelf.   Bài 02: Điền “All, all of the” vào [&hellip

/ 05/10/2015 10:44 chiều

CÁC QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM

  Danh từ hoặc tính từ có 2 hoặc 3 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. Ex: mountain /’mauntin/; beautiful /’bju:təful/ Động từ có 2 âm tiết ( hoặc 3 âm) thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai. Ex: reduce /ri’dju:s/; command /kə’mɑ:nd/ Khi nhấn trọng âm không xét tiền tố [&hellip

/ 23/09/2015 10:14 chiều

SENTENCE TRANSFORMATIONS – P2

He didn’t give any reason for his strange behaviour that day. behaved He didn’t explain……………………………………such a strange way that day. Was the film as good as you expected it to be or was it disappoint­ing? live Did the film……………………………………………..of it or was it disappointing? It is said that these herbs are good for you. said These herbs…………………………………………………….good. In spite of [&hellip