Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Hướng dẫn học » SỰ KẾT HỢP TỪ VỚI CÁC DANH TỪ THÔNG DỤNG

Hướng dẫn học

SỰ KẾT HỢP TỪ VỚI CÁC DANH TỪ THÔNG DỤNG

advice

-          follow/ take/ listen to/get on sb’s advice (nghe theo lời khuyên cuae ai)

-          get/ obtain/ receive advice (nhận lời khuyên)

Bill

-          pay/ settle/ pick up a bill (trả một hóa đơn)

-          be landed with/ face a bill (chịu một hóa đơn)

-          an unpaid bill (một hóa đơn chưa thanh toán)

Career

-          at the height/ peak of one’s carreer (ở đỉnh cao sự nghiệp)

-          embark on a career (dấn thaan vào một nghề)

-          have a careeer in (có sự nghiệp trong lĩnh vực)

-          climb the career ladder (thăng tiến nghề nghiệp)

-          week/ ruin one’s career (hủy hoại sự nghiệp của mình)

-          a promising/ brilliant career (sự nghiệp đầy hứa hẹn)

Chance

-          get/have a chance (có cơ hội)

-          give/ offer/ provide a chance (tạo cơ hội)

-          jump at/ seize/ grab a chance (nắm lấy cơ hội)

-          not stand a chance of doing sth (không có khả năng làm gì)

-          sheer/ pure chance (sự tình cờ hoàn toàn)

-          good/ fair/ high/strong chance (khả năng cao)

-          minimal/ slight/ little chance (khả năng mong manh)

 

Demand

-          meet/ satisfy/cope with a demand (đáp ứng/ thỏa mãn nhu cầu

-          increase/ boost/ stimulate demand (tăng nhu cầu)

-          big/ huge/ great/ considerable/ enormous/ strong demand (nhu cầu lớn/ cao)

Difference

-          make a difference (tạo/ mang sự khác biệt

-          make all the difference (thay đổi lớn)

-          tell the difference (phân biệt)

-          feel/ know/ notice/ see/ perceive/ the difference (cảm nhận, nhận thức sự khác biệt)

-          considerable/ enormous/ maor/ profound/ dramatic/ sharp difference (sự khác biệt đáng kể, rõ rệt)

-          with a difference (đặc biệt khác thường)

difficulty

-          have/ experience/ encounter/ face/ get into/ run into difficulties (gặp khó khăn)

-          do sth with/ without difficulty (làm gì một cách khó khăn/ dễ dàng)

-          solve/ cope with/ deal with difficulties (giải quyết khó khăn)

-          overcome/ surmount difficulties (vượt qua khó khăn)

-          great/ enormous/ considerabke/ serious difficulty (khó khăn lớn, nghiêm trọng)

Fault

-          find/ locate/ identify/ discover fault (tìm lỗi)

-          correct/ fix/ repair/ recify a fault (sữa chữa một lỗi)

-          be all/ entirely one’s own fault (hoàn toàn do lỗi của ai)

-          be hardly one’s own fault (hầu như không phải lỗi của ai)

-          at fault (chịu trách nhiệm về một sai lầm)

Favour

-          do sb a favour (làm giúp ai điều gì)

-          ask a favour (hỏi xin một ân huệ)

-          owe sb a favour (mang ơn ai)

-          return a favour (đáp lại một ân huệ)

-          find/ gain/ win favour (có được sự ủng hộ)

-          in favour of sth (ủng hộ, tán thành cáu gì)

 

Habit

-          be in/ have the habit of (có thói quen)

-          form/ get into/ fall into/ make/ develop/ acquire a habit (hình thành, tạo thành một thói quen)

-          change a habit (thay đổi  một thói quen)

-          break/ give up/ get out of a habit ( bỏ một thói quen)

-          by habit (do thói quen)

-          out of habit (vì thói quen)

 

Measure

-          adopt/ take/ implement/ impose/ introduce a measure (thực hiện/ áp dụng một giải pháp)

-          appropriate/ effective/ necessary/ practical measure (giải pháp thích hợp/ hiệu quả/ cần thiết/ thực tế)

-          short- term/ temporary measure (giải pháp tạm thời)

Occupation

-          follow/ take up an occupation ( theo một nghề)

-          choose an occupation (chọn một nghề)

-          give up one’s occupation (bỏ nghề)

Opportunity 

-          have/ find/ get an opportunity (có/ tìm được một cơ hội)

-          have ample/ considerable/ plenty of opportunity (có nhiều cơ hội)

-          have limited/ little/ not much opportunity (có ít cơ hội)

-          a good/ great/ wonderful/ golden opportunity (cơ hội tốt, cơ hội tuyệt vời, cơ hội vàng)

Problem

-          encounter/ be faced with/ confront/ be confronted with a problem (gặp phải một vấn đề)

-          solve/ deal with/ clear up/ overcome a problem (giải quyết/ vượt qua một vấn đề)

-          big/ great/ serious/ acute problem (vấn đề lớn/ nghiêm trọng)

 

Popularity

-          gain/ grow/ enjoy popularity (ngày càng được ưa thích)

-          at the peak of sb’s/ sth’s popularity (ở đỉnh cao của sự nổi tiếng)

-          an increase/ a rise in popularity (sự ưa chuộng, gia tăng)

-          a decline/ drop in popularity (giảm/ ít nổi tiếng)

 

Relationship

-          have/ enjoy a close/ good relationship (có mối lien hệ gần gũi/ tốt)

-          build (up)/ develop/ establish/ foster a relationship (xây dựng/ thiết lâp mối quan hệ)

-          improve/ strengthen a relationship (cải thiện, củng cố mối quan hệ)

Standard

-          set a standard (đưa ra, lập ra một tiêu chuẩn)

-          meet/ achieve/conform to/ comply with standards (đáp ứng, đảm bảo tiêu chuẩn)

-          raise/ improve standards (nâng cao/ cải thiện chất lượng)

Subject

-          bring up a subject (đưa ra một đề tài)

-          cover/ discuss/ talk about/ touch a subject (đề cập/ thảo luận một đề tài)

-          drop a subject (thôi nói về một đề tài)

-          get off a subject (chán nói về một đề tài)

Time

-          spend time doing sth (dành thời gian làm gì)

-          take sb time to do sth (mất thòi gian làm gì)

-          find/ make time to do sth (có thời gian làm gì)

-          kill/ pass time (giết thời gian)

-          time + pass / go by/ elapse (thời gian trôi qua)

Title

-          hold a title (giữ một danh hiệu)

-          defend/ retain a title (bảo vệ/ duy trì danh hiệu)

-          lose a title (mất danh hiệu)

-          award/ below/ confer  a title (ban một danh hiệu)

-          under a / the title (với tựa đề)

Trouble

-          bring/ cause/ give sb trouble (gây phiền toái)

-          take the trouble to do sth (nhọc công làm gì)

-          have trouble with sth (gặp rắc rối với cái gì)

-          run into/ get into trouble (gặp rắc rối)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.