Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

  Các mẫu câu đề nghị cơ bản

   

  May/can I.....? ( tôi có thể....?) Do you mind if I...? (anh có thấy phiền không nếu tôi.....?) Am I allowed to....? (tôi được phép.... không ?) Could I possibly....? (tôi có thể.... không ?) Is it all right if.....? (có tiện không nếu ....?) Would/could you please.....? (anh có thể.....không ?) I'd appreciate it if you could..... (tôi rất...

  MAKE phrase

   

  - make arrangements for : sắp đặt, dàn xếp - make a change / changes : đổi mới - make a choice: chọn lựa - make a comment / comments (on) : bình luận, chú giải - make a contribution to : góp phần vào - make a decision : quyết định - make an effort : nỗ lực - make friends : làm bạn, kết bạn. - make an improvement : cải thiện - make a mistake...

  CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT

   

  Cách dùng của câu bị động a) Dùng câu bị động khi không muốn ám chỉ tác nhân gây ra hành động: Dùng “by + tân ngữ O” là người Eg: They stole her money Her money was stolen (by them) Dùng “with + tân ngữ (O)” là vật Eg: Smoke filled the room The room was filled with smoke b) Khi viết về ngày sinh luôn viết ở...

  Đề tham khảo tuyển sinh 10 chuyên Anh – Đề 1

   

  I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the othe rose               B. disclose                      C. chosen                       D. whose ocean             B. decision                     C. cushion                      D....

  CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ

   

  Trước hết các bạn phải có khái niệm về số thứ tự và số đếm : 1. số đếm : Là số dùng để ..đếm : 1- one 2-two 3-three ..... 2.Số thứ tự : Là số không phải để đếm mà để đánh số thứ tự như thứ nhất ,thứ hai... Phân biệt cách viết giữa số thứ tự và số đếm như sau: Số đếm : one viết...

  Prep – Ex

   

  Bài 1: Fill in the blanks with a suitable preposition. Alexender Graham Bell was born …………. March 3rd, 1845 …………Scotland. He work ……………….deaf- mutes …………. Boston University. I’ll come over ………to pick her …………… at 8 o’clock. Lan call …………….. her newspaper delivery. I couldn’t meet Mrs. Chi because she’s...

  ADVERBIAL CLAUSES OF COMPARISON – P1

   

  Choose the word or phrase (A, B, C or D) which best completes each sentence. Of the four dresses, which is _________________expensive? the best B. the most C. the more                  D. the greater The larger the apartment, the __________________ the rent is. expensive B. more expensive        C. expensively  D. most expensive The faster we walk,...

  200 câu trắc nghiệm ĐHCĐ – part 2

   

  Fewer people came to the meeting than we had expected Too many people came to the meeting There were more people at the meeting than we had expected We had expected more people to come to the meeting There were not enough seats for all people as we had expected   Nancy isn’t used to walking so far Nancy used to walk farther Nancy doesn’t like to walk so far Nancy...