Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » VOCABULARY: HOLIDAYS

Tin tức MsP EC

VOCABULARY: HOLIDAYS

O.N Word Pronunciation Part of speech Vietnamese equivalence

Examples

1. Holiday

Summer holiday

Winter holiday

On holiday

Go on holiday

Go for holiday

/ ˈhɒlədeɪ /

/ ˈsʌmə(r) /

/ ˈhɒlədeɪ /

/ ˈwɪntə(r) /

/ ˈhɒlədeɪ /

N

 

N

 

N

Ngày nghỉ, kì nghỉ

 

Kỳ nghỉ hè

Kỳ nghỉ đông

Đang nghỉ

 

Đi nghỉ

Đi đâu để nghỉ

I’m afraid Mr Walsh is away on holiday this week.

 

 

He had a great summer holiday.

2.  New Year /nju: jə: / N Năm mới New Year’s Eve: đêm giao thừa
3. National Day

Nation à

National (
à Multinational

Nationality
Nationalize

/’neiʃənl dei/

/ ˈneɪʃn /

/ ˈnæʃnəl /

/ ˌmʌltiˈnæʃnəl /

 

/ ˌnæʃəˈnæləti /

/ ˈnæʃnəlaɪz /

N

 

N

Adj

Adj

 

N

 

V

Ngày Quốc khánh

Dân tộc, quốc gia

 

Thuộc về dân tộc

Đa quốc gia

 

Quốc tịch

Quốc hữu hóa

 

 

The buildings are part of our national heritage.

 

The college attracts students of all nationalities.

 

 

4. Independence Day

 

Depend

à Depend on smb/smt

Dependent
à Dependent on smb/smt
Dependence

Independent

à Independent of smb/smt    à Independence

/,indi’pendəns dei/
/ dɪˈpend /

 

 

/ dɪˈpendənt /

 

/ dɪˈpendəns /

/ ˌɪndɪˈpendənt /

 

/ ˌɪndɪˈpendəns /

N

 

V

 

Adj

 

 

 

N

Adj

 

N

 

Ngày độc lập

 

Phụ thuộc

Phụ thuộc vào ai, vào cái gì

 

Mang tính phụ thuộc

 

Sự phụ thuộc

 

Độc lập, không phụ thuộc

Độc lập với ai, cái gì
Sự độc lập

September 2 is celebrated as Vietnam’s Independence Day.

‘Your job sounds fun.’ ‘It depends what you mean by ‘fun’.’

You can’t be dependent on your parents all your life.

Our relationship was based on mutual dependence.

She went to a lawyer for some independent advice.

Vietnam gained independence from the USA  in 1975.

 

5. Christmas     At Christmas: / ˈkrɪsməs / N Lễ giáng sinh

Vào dịp Giáng Sinh

I’m going to visit my close friend at Christmas.
6. Thanksgiving

Thank à Thanks

Thanks to smb/smt
Thankful      à Be thankful to someone for smt

 

/ ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ /

 

/θæɳk/

 

/’θæɳkful/

 

N

 

 

V

 

Adj

Lễ Tạ ơn

Cảm ơn, biết ơn

Lời cảm ơn

Nhờ có ai, cái gì

Biết ơn, cản ơn

 

Biết ơn ai vì việc gì

Are you going home for Thanksgiving?

I must write and thank Mary for the present.

We managed to get it finished in the end—no thanks to him (= he didn’t help) .

We gave thanks to God for all our blessings.

7. Easter / ˈiːstə(r) / N Lễ phục sinh  
8. Go camping /gou kæmpiɳ/ V Đi cắm trại Let’s go camping
9. Travel /’trævl/ V Du lịch I like travelling by train.
10. Passport / ˈpɑːspɔːt / N Hộ chiếu The only passport to success is hard work.
11. Visa /’vi:zə/ N Thị thực Let me check your visa.
12. Ticket / ˈtɪkɪt / N  
13. Luggage

 

/ ˈlʌɡɪdʒ /

 

N Hành lý There’s room for one more piece of luggage.
14. Means of transport       Means

Transport

Transportation

/mi:nz/

 

/mi:nz/

/trænspɔ:t/

/ˌtrænspɔːˈteɪʃn/

N

 

N

N+V

 

N

Phương tiện đi lại

Phương tiện, cách thức

Vận tải, sự vận tải

Sự chuyên chở, sự vận tải

We needed to get to London but we had no means of transport .

 

The city is providing free transportation to the stadium from downtown.

15. Lunar Tet holiday /’lu:nə/ N Tết nguyên đán Lunar Tet holiday is coming!
16. Hung Kings Commemorations /kə,memə’reiʃ/ N Giỗ tổ Hùng Vương  
17. Liberation Day Reunification Day /,libə’reiʃn dei/

/’ri:,ju:nifi’keiʃn dei/

N

 

N

Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước  
18. May Day /mei dei/ N Ngày quốc tế lao động  
19. International Children’s Day /,intə’næʃənl tʃildrən dei/ N Ngày Quốc tế thiếu nhi  
20. Day for Martyrs and Wounded Soldiers /dei fɔ: ‘mɑ:tə ənd ‘wu:ndid souldʤəs/ N

 

 

Ngày thương binh liệt sỹ  
21 halloween /’ha:louwin/   lễ Halloween  

 

International Children’s Day

World Environment Day

World Day of Social Justice

International Mother Language Day

International Women’s Day

Teacher’s Day

World No-Tobacco Day

World Press Freedom Day

International Day of Families

International Day of Peace

……………………………………………..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.