Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin giáo dục

Tin giáo dục

  Sự nổi loạn tư duy: 5 lý do đừng cố học quá giỏi kiểu VN

   

  Trong bài viết đang gây sự chú ý của những người quan tâm tới giáo dục, bạn Hoàng Huy viết: “Bố mẹ Việt đang nhầm lẫn tai hại giữa: học Tốt và học Giỏi, nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn là có vé đi ga "Tương Lai Hạnh Phúc". Dưới đây là nội dung bài...

  10 MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHI NÓI VỀ “THÓI QUEN”

   

  1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…) 2. I (often) tend to...( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…) 3. You'll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó...) 4. (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong...

  CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT

   

  Cách dùng của câu bị động a) Dùng câu bị động khi không muốn ám chỉ tác nhân gây ra hành động: Dùng “by + tân ngữ O” là người Eg: They stole her money Her money was stolen (by them) Dùng “with + tân ngữ (O)” là vật Eg: Smoke filled the room The room was filled with smoke b) Khi viết về ngày sinh luôn viết ở...

  ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – Đề 1

   

  - Thời gian 60 phút I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest.(1d) 1. a. heart b. near c. dear d. hear 2. a. about b. south c. youth d. count 3. a. polluted b. nominated c. celebrated d. loved 4. a. environment b. provide c. drip d. pipe 5. a. humor b. hour c. highland d. hand 6. a. pesticide b. prevent c. reduce d. reuse 7. a. flow b....

  Nuốt âm

   

  Nuốt âm (Elision) Tiếng Anh quả là một kho tàng khá phong phú và thú vị? Có rất nhiều yếu tố tạo nên tính đặc trưng cho ngôn ngữ phổ biến này và nuốt âm (Elision) chính một trong những yếu tố tạo ra sự khác biệt của ngôn ngữ mà giới thiệu với các bạn trong bài luyện nói ngày hôm nay. Nuốt âm là sự...

  100 câu HSG lớp 7 – P1

   

    1) Life _____ easier thanks to technology. is getting B. gets           C. get           D. are getting 2) Michael is generally a ____ woman's name           B. surname           C. man's name D. family name 3) I have a friend called Fabrice. He___from France. came           B. come           C. comes D. has...

  100 câu HSG lớp 7 – P2

   

  51) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. exception B. discussion           C. revision           D. attention 52) In England most children go ____________ at the age of five. school           B. to school C. to some school           D. to the school 53) The house was ______________...

  Countable & Uncountable Noun – Ex

   

  BÀI TẬP - Danh từ và sự phù hợp A. Vài câu sau đây là chính xác và một số câu khác có chứa từ không cần thiết. Nếu câu đúng, hãy đánh dấu (V). Nếu câu nào sai, gạch đi từ không cần thiết và viết nó ra khoảng trống. ► Would you like a piece of cake? (______V_____) ► I like a pop music very much....