Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức

Tin tức

Tin tức từ trung tâm

  TỔNG HỢP CẤU TRÚC VỀ TO BE – part 1

   

  • To be game: Có nghị lực, gan dạ • to be gammy for anything: có nghị lực làm bất cứ cái gì • To be gasping for liberty: Khao khát tự do • To be generous with one's money: Rộng rãi về chuyện tiền nong • To be getting chronic: Thành thói quen • To be gibbeted in the press: Bị bêu rếu trên báo • To be ginned down by a fallen tree: Bị...

  CỤM TỪ RẮC RỐI – Part 5

   

  1. BESIDE / BESIDES - Beside: giới từ, mang nghĩa bên cạnh, = ‘'next to’', '’at the side of'’ Examples:    I sit beside John in class. Could you get me that book? It's beside the lamp. - Besides: (adverb) meaning '’also'’, '’as well'’ : (preposition) meaning '’in addition to'’ Examples: (adverb) He's responsible for sales, and a lot more besides....

  Noun Endings

   

  Ending Usage Example -al the act of doing, or the state of betrayal, refusal -ance/-ancy/-ence/-ency relating to quality, state or condition performance, infancy, prominence, urgency -ation action or process of; result of creation, reformation -ice condition, quality or act cowardice, notice -er/-or person or thing that performs the action teacher,...

  Cách phát âm của các phụ âm tiếng Anh

   

    - TH có 2 cách phát âm là /θ/ (three) và /ð/ (then). Trong một số từ chỉ tên người và tên nơi chốn TH được phát âm là /t/ (Thailand, Thomas). - Các chữ SH, S đứng đầu từ (shoe, sugar); SH, SS, TI, C đứng giữa từ (fashion, Russia, nation, ocean); SH đứng cuối từ (finish) đều được phát âm là /ʃ/. - Các chữ J,...

  Exercise on quantifiers

   

  I. In the following sentences, fill in the gaps with one of the following quantifiers: much, many a. It seems to me that we've had assignments in English this term. b. How material can we be expected to read in one week? c. books are not in the library. d. I've had headaches already because of stress. e. depression can be attributed to being overworked. II. In the following sentences, fill...

  CỤM TỪ RẮC RỐI – Part 4

   

  Phân biệt 'shop' và 'store' Thí dụ như hai tiếng shop và store. Gốc chữ shop từ tiếng Anh có nghĩa là cửa tiệm nhỏ trong đó vật dụng được chế tạo (made or shaped) còn store là cửa tiệm trong đó chứa vật dụng. Shop: -Ở bên Anh, người ta ưa dùng shop hơn store, nhất là cửa tiệm bán đồ sang như exclusive shop. Khi...

  VOCABULARY: HOLIDAYS

   

  O.N Word Pronunciation Part of speech Vietnamese equivalence Examples 1. Holiday Summer holiday Winter holiday On holiday Go on holiday Go for holiday / ˈhɒlədeɪ / / ˈsʌmə(r) / / ˈhɒlədeɪ / / ˈwɪntə(r) / / ˈhɒlədeɪ / N   N   N Ngày nghỉ, kì nghỉ   Kỳ nghỉ hè Kỳ nghỉ...

  ” CỤM TỪ RẮC RỐI” TRONG TIẾNG ANH – Part 3

   

  Hear" và "Listen" 1) Về ý nghĩa: A. “Hear”: Nghe thoáng qua, cái mà trong tiếng Anh gọi là “to be aware of sounds with ears”, nghe mà chưa có sự chuẩn bị và chủ tâm trước khi nghe. E.g. I can’t hear very well. (Tôi nghe không rõ lắm). He could hear a dog barking. (Anh ta có thể nghe được tiếng chó sủa). B. “Listen”: Chú ý nghe...