Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức

Tin tức

Tin tức từ trung tâm

  Một số cấu trúc đặc biệt thông dụng

   

  Một số cấu trúc cầu khiến (causative) 1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì Ex: I’ll have Peter fix my car - I’ll get Peter to fix my car. 2. To have/to get sth done(V3,PP) = làm một việc gì bằng cách thuê người khác Ex: I have my hair cut. (Tôi đi cắt tóc - chứ không phải tôi tự cắt) - I have my...

  WORD FORM

   

  1. arkblue">Tolerate : (v) chịu đựng Tolerable : (adj) có thể tha thứ được ,có thể chịu đựng Tolerably : (adv) ở mức độ vừa phải ,khá tốt Tolerance ( n) sự khoan dung, sự chịu đựng 2. Tend : (v) có khuynh hướng Tendency (n) xu hướng Tendentious ( adj) có dụng ý ,có mục đích ,thiên vị 3. Determinant (n) : yếu tố...

  SUBJECT AND VERD AGREEMENT – Exercise

   

  EXERCISE 1. Choose the correct form of the verb, singular or plural. Sometimes either a singular or a plural verb is possible. Example: Gymnastics is / are my favourite sport. Gymnastics is my favourite sport. 1. The trousers you bought for me doesn’t / don’t fit me. 2. Physics was / were my best subject at school. 3. Fortunately the news wasn’t / weren’t as bad as we had...

  Exercise for kid

   

    I.Rewrite each sentence as a positive or negative sentence, or a question, ccording to the instructions. 1 I visit my parents very often, (negative)..I don't visit my parents very often. 2 Does he go to school every day? (positive)..He goes to school every day. 3 She comes from Germany, (question)..Does she come from Germany? 30Verbs 4 She goes to work by car....

  SUBJECT AND VERD AGREEMENT

   

  Kết hợp giữa chủ ngữ với động từ trong câu tiếng Anh: các trường hợp chủ từ đứng tách khỏi động từ, các tư đi với danh từ hoặc đại từ số ít, cách sử dụng None và No, cấu trúc Neither... or và Neither ...nor, V-ing làm chủ ngữ... Verb phrase - Ngữ động từ trong tiếng Anh Trong một câu tiếng Anh, chủ...

  Thứ tự tính từ

   

  Thứ tự các tính từ Khi nhiều tính từ đứng trước một danh từ để miêu tả chi tiết hơn về danh từ đó, chúng ta nên để tính từ nào đứng trước, tính từ nào đứng sau? Bài này sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn. Trong văn viết, việc dùng quá nhiều tính từ đứng trước một danh từ để bổ nghĩa cho nó là...

  Tên tiếng Anh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Việt Nam

   

  Socialist Republic of Vietnam Independence - Freedom - Happiness 1. Ministry of Agriculture & Rural Development Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Trưởng hiện nay: Cao Đức Phát) 2. Ministry of Construction Bộ Xây dựng (Nguyễn Hồng Quân) 3. Ministry of Culture, Sports & Tourism Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hoàng Tuấn...