Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » Product Development (phát triển sản phẩm)

Hướng dẫn học, Tin tức MsP EC

Product Development (phát triển sản phẩm)

Product  Development (phát triển sản phẩm)

Anxious            adj. Worried (lo âu, băn khoăn)

Anxiety n.         anxiously adv. (mối lo âu)

Ascertain          v. to discover, to find out for certain (tìm hiểu một cách chắc chắn)

Assume            v. to take upon oneself, to believe to be true (cho rằng, thừa nhận)

Assumed adj.  Assumption n.

Decade            n. a period of ten years (thập kỷ)

Examine           v. to interrogate, to scrutinize (xem xét chi tiết)

Experiment       v. to try out a new procedure or idea, n. a test or trial (thí nghiệm, cuộc thử nghiệm)

Experimentation n. experimental adj.

Logical             adj. formally valid, using orderly reasoning (hợp lý, có lý)

Research          n. the act of collecting in formation about a particular subject (nghiên cứu)

Responsibility   n. task (bổn phận, trách nhiệm)

Responsible adj.  Responsibly adv.

Solve    v. to find a solution, explanation, or answer (giải quyết, làm sáng tỏ một vấn đề)

Supervisor        n. an administrator in charge (người giám sát)

Systematic        adj. Methodical in procedure, organized (có phương pháp, hệ thống)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.