Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Lưu trữ » NHỮNG CỤM TỪ VỚI “AT”

Lưu trữ, Tin tức

Tin tức từ trung tâm

NHỮNG CỤM TỪ VỚI “AT”

• at any rate: bất kì giá nào
• at disadvantage: gặp bất lợi
• at fault: sai lầm
• at present: hiẹn tại, bây giờ
• at times:thỉnh thoảng
• at risk: đang gặp nguy hiểm
• at first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên
• at first: đầu tiên
• at a glance: liếc nhìn
• at last: cuối cùng
• at the end of: đoạn cuối
• at least: tối thiểu
• at a loss: thua lỗ
• at a profit: có lãi
• at sea: ở ngoài biển
• at once: ngay lập tức
• at war:đang có chiến tranh
• at work: đang làm việc

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.