Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin giáo dục » MỆNH ĐỀ TƯƠNG PHẢN

Hướng dẫn học, Tin giáo dục

MỆNH ĐỀ TƯƠNG PHẢN

In spite of / despite / although đều được sử dụng để diễn tả sự tương phản, đối lập, tuy nhiên lại có sự khác biệt về cấu trúc giữa chúng.

1. Phrases of concession (Cụm từ chỉ sự nhượng bộ): In spite of / despite

Sau in spite of và despite chúng ta sử dụng một danh từ/ danh động từ (V-ing) hoặc một đại từ(this/that/what)

In spite of/ Despite + N/ N phrase/ Gerund Phrase, clause.

Hoặc: Clause + in spite of/ despite + N/ N phrase/ Gerund Phrase.
-          We enjoyed our camping holiday in spite of the rain. (Chúng tôi vui vẻ cắm trại mặc dù trời mưa).

-          Despite the pain in his leg he completed the marathon. (Cho dù vết thương ở chân, cậu ấy vẫn cố gắng hoàn thành phần chạy marathon).

-          Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job. (Cho dù có đủ những phẩm chất cần thiết, họ cũng không nhận tôi vào làm việc).

-          In spite of what I said yesterday, I still love you (cho dù hôm qua anh có nói gì đi nữa,thì anh vẫn yêu em)
Chúng ta có thể sử dụng in spite of và despite với với một mệnh đề bao gồm cả chủ ngữ và vị ngữ nếu như sử dụng “the fact that”.

Despite/ Inspite of the fact that+S+V, S+V

-          In spite of the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

-          Despite the fact that he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.

(Cho dù học tập chăm chỉ, cậu ấy vẫn chưa qua nổi kỳ thi.)

2. Clauses of concession (Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ) ALTHOUGH, EVEN THOUGH, NO MATTER, WHATEVER (dù, cho dù)

Although/ Though/ Even though + clause, main clause .

Hoặc: Main clause + although/ though/ even though + clause.

= In spite of/ Despite the fact that clause, main clause

= Main clause + in spite of/ despite the fact that clause.

Although

Sau although chúng ta sử dụng một chủ ngữ và một động từ (S + V – mệnh đề)

Although+S+V, S+(still)+V (still có thể có hoặc không).
-          We enjoyed our camping holiday although it rained every day.(Chúng tôi vui vẻ cắm trại cho dù ngày nào trời cũng mưa.)

-          Although he worked very hard, he didn’t manage to pass the exam.(Cho dù học chăm nhưng cậu ấy vẫn không thể qua nổi kỳ thi,)

-          The holiday was great although the hotel wasn’t very nice.(Kỳ nghỉ rất tuyệt cho dù khách sạn không được tốt lắm).

Even though

Even though có sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although

-          We decided to buy the house even though we didn’t really have enough money.(Chúng tôi vẫn mua nhà cho dù chúng tôi thực sự không có đủ tiền.)

-          You keep making that stupid noise even though I’ve asked you to stop three times. (Cậu vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh ngu ngốc cho dù tôi đã nhắc nhở cậu ba lần rồi.)

Chúng ta dùng THOUGH ở cuối câu và đôi khi chúng ta dùng though thay cho although, cấu trúc câu vẫn không thay đổi

Ex: I didn’t get a job though I had all the necessary qualification

CẤU TRÚC VỚI NO MATTER

No matter + who/ what/ when/ where/ why/ which …./ how (adj, adv) + S + V, main clause.

Whatever (+N) +S +V, main clause

- Dù có… đi chăng nữa… thì
No matter who telephones, say I’m out.
Cho dù là ai gọi đến thì hãy bảo là tôi đi vắng.
No matter where you go, you will find Coca-Cola.
Cho dù anh có đi đến đâu, anh cũng sẽ thấy nhãn hiệu Coca-Cola
No matter what (whatever) you say, I won’t believe you.
Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không tin anh.
Nomatter how hard he tried, he couldn’t get a job

- Các cấu trúc này có thể đứng cuối câu mà không cần có mệnh đề theo sau:
I will always love you, no matter what.
Cấu trúc

No matter how= however
No matter what = whatever
No matter where = wherever
No matter when = whenever
No matter what = whatever
No matter which = whichever
No matter who = whoever
Cấu trúc riêng của how :
No matter how (however) + adj/ adv + S +V , clause
Ví dụ: No matter how insignificant it might seem to us”

They don’t last long no matter how careful you are.

No matter who you are, I still love you.

Call me when you get there no matter what the time is.

Whatever others may say, you are certainly right.

 

EX 1: Combine each pair of sentences below, using the conjunction given.

1. He is very rick. He isn’t happy. (Although)

2. His life is hard. He is determined to study well. (No matter)

3. She says anything. I don’t believe her. (Whatever)

4. He got good jobs. He was not satisfied. (Even though)

5. You return at any time. She waits for you. (No matter)

EX 2: Exercise: Combine each pair of sentences below, using “No matter + …”

1. She can’t answer my question. She is very intelligent.

2. He does anything. He always tries his best.

3. He tried. He was not successful.

4. He lives anywhere. He always thinks of his homeland.

5. You return at any time. She waits for you.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.