Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Lưu trữ

Lưu trữ

Chuyên mục lưu trữ

  NHỮNG CỤM TỪ VỚI “AT”

   

  • at any rate: bất kì giá nào • at disadvantage: gặp bất lợi • at fault: sai lầm • at present: hiẹn tại, bây giờ • at times:thỉnh thoảng • at risk: đang gặp nguy hiểm • at first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên • at first: đầu tiên • at a glance: liếc nhìn • at last: cuối cùng • at the end of: đoạn cuối • at...

  7 TỪ HAY BỊ PHÁT ÂM SAI NHẤT

   

  1.Purpose (mục đích): danh từ này có phiên âm là ['pəəs], không phải là ['pəouz] như nhiều người vẫn phát âm. Lí do của sự nhầm lẫn này là do người học mặc định những từ có đuôi “-ose” đều có cách phát âm là /ouz/, ví dụ suppose [sə'pouz], propose [prə'pouz], dispose [dis'pouz] v.v. nhưng thực ra hoàn toàn không phải...

  Computers and Office Technology

   

  Access            v, to obtain, to gain entry (truy cập, đường vào) Access n.         accessible adj. Allocate/'æləkeit/          v, to designate for a specific purpose (chỉ định, chia phần) Compatible /kәm’pætәbl/         a, able to function together (tương tác, thích ứng) Delete             v, to remove; to...

  Những câu tiếng Anh hay nhất về tình bạn

   

  Những câu tiếng Anh hay nhất về tình bạn 1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. -Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn. 2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry. - Không có ai xứng đáng với những giọt...

  Tân ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ

   

  Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan 1 Động từ dùng làm tân ngữ trong tiếng Anh Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một danh từ. Một số các động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau nó phải là một động từ khác. Động từ dùng làm tân ngữ...

  Articles, Determiners, and Quantifiers – Part 1

   

  Definition Articles, determiners, and quantifiers are those little words that precede and modify nouns: the teacher, a college, a bit of honey, that person, those people, whatever purpose, either way, your choice Sometimes these words will tell the reader or listener whether we're referring to a specific or general thing (the garage out back; A horse! A horse! My kingdom for a horse!);...

  600 từ Toeic – L3 Warranties /wɔrənti/ (Sự bảo đảm)

   

  L3  Warranties /wɔrənti/ (Sự bảo đảm) sự cho phép; sự được phép, quyền (được làm việc gì) (pháp lý) sự bảo đảm (hàng hoá đúng quy cách...) Characteristic  /,kæriktə'ristik/ adj. Revealing of individual traits (riêng, riêng biệt, đặc thù, đặc trưng) Consequence   /'kɔnsikwəns/ n. that which follows necessarily (tầm quan...

  Mini- Test

   

  Mini- Test Name: Ex 1:  Pronunciation and stress A. thank                                    B. they                        C. these                      D. than A. walks                                    B. cups                       C....