Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

  NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG VĂN NÓI

   

  gonna = is / am going to (do something) "I'm gonna call him now." - Tôi định gọi anh ấy bây giờ wanna = want to "I wanna speak to you." - Tôi muốn nói chuyện với bạn gotta = has / have got to (or have got) "I gotta go!" - Tôi phải đi innit = isn't it "It's cold, innit?" - Trời lạnh có phải không? ain't = isn't / haven't / hasn't "He ain't...

  Word form excercise

   

  ,WORD FORM I. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. 1. In order to keep our environment ............ , we shouldn’t drop litter in public places. (pollute) 2. Don’t pump ............ into seas and rivers or it will pollute them. (sew) 3. Don’t throw away ............ bottles, papers, and glass. Take them to recycling centres. (use) 4. If we keep...

  Cách sử dụng to “Get” trong một số trường hợp

   

  Cách sử dụng to get trong một số trường hợp 1. To get + P2 Get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced. Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy hoặc trạng thái mà chủ ngữ đang ở trong đó. You will have 5 minutes to get dressed (Em có 5 phút để mặc quần áo) He got lost in old Market Street yesterday. (trạng thái...

  Vocabulary on Sports

   

  Common Sports Archery          Badminton        Cricket        Cycling        Darts         Football        Golf         Horse Racing        Snooker       Table- Tennis          Tennis Contact Sports Boxing                                  ...

  600 từ Toiec – L1: Contract

   

  L1 Contracts /'kɔntrækt/ N. hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết Abide by                     v. to comply with, to conform Agreement      /ə'gri:mənt/ n. a mutual arrangement, a contract (hợp đồng, giao kèo) Agree /ə'gri:/ v.  agreeable adj. (đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận) Assurance /ə'ʃuərəns/  ...

  INVERSION IN ENGLISH

   

  Đảo ngữ trong Tiếng Anh Auxilary Verb= trợ động từ: -to be: am, is, are, was, were, -modal verbs: can, could, may, might, will, shall, would, must -do, did -have, has, had Đào ngữ đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ (đại từ/danh từ)  Do you like football? I don’t like football. Neither do I. I don’t like football, nor do I like...

  Từ vựng về gia đình

   

  Những từ chúng ta sử dụng để nói về gia đình (mẹ, cha, chị em...) cũng có thể có những nghĩa khác, hoặc chúng đứng một mình hoặc là một phần của mệnh đề hoặc thành ngữ. Mother * Những từ vựng khác về mother mummy mommy (US) ma mum * Những từ khác với từ 'mother' - mother tongue: ngôn ngữ mà bạn...