Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Excercises and Tests

Excercises and Tests

  Mini test

   

           Ex 1: Find and correct the mistakes 1. Napoleon Bonaparte has died in 1821 2. When I called they had dinner 3. The weather has been very bad last week 4. There are some orange juice to drink 5. What about go to Do Son at weekend?        Ex 2: Odd one out. 1. slim ; thin ; short ; character. 2. sociable ; precaution ; generous ; reserved. 3. ...

  Simile

   

  ✈Simile ‘It's been a hard day's night, and I've been working like a dog” ~ The Beatles A simile is a figure of speech that says that one thing is like another different thing. We can use similes to make descriptions more emphatic or vivid.[C, U] (technical) a word or phrase that compares sth to sth else, using the words like or as, for example a face like a mask or as white as...

  75 CẤU TRÚC CƠ BẢN

   

  MsP EC - give you useful lessons 75 cấu trúc và cụm từ Tiếng Anh thông dụng thường gặp trong trường Phổ thông -------------------- • S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...) e.g.1 This structure is too easy for you to remember. e.g.2: He ran too fast for me to follow. • S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá......

  Inversion

   

  I/ Rewrite these sentences, using inversion with NEVER 1. She had never been so happy before. 2. I have never heard such nonsense! 3. I have never seen such a mess in my life. 4. Our profits this year are higher than they have ever been. 5. She would never again trust her own judgement when buying antiques. 6. The film had never before laid on such a sumptuous celebration. 7. I've never...

  PREPOSITIONS OF TIME

   

  PREPOSITIONS OF TIME : 1.AT : ( lúc, vào lúc ) : dùng cho thời gian trong ngay và những dịp lễ 2.ON: ( vào ) : dùng cho ngày, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể 3.IN: ( trong, vào ) : dùng cho thế kỷ, tháng, năm, mùa và các buổi trong ngày ( ngoại trừ at night ) 4.FOR : ( trong khoảng thời gian ) 5.SINCE : ( từ, từ khi ) +...

  ÂM CÂM TRONG TIẾNG ANH

   

  ÂM CÂM TRONG TIẾNG ANH Tiếng Anh có quy tắc về việc sử dụng a, an đó là a sẽ đứng trước các danh từ bắt đầu bẳng phụ âm còn an sẽ đứng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm nhưng tại sao lại là an hour chứ không phải là a hour ? Đây là âm câm và cũng là một hiện tượng phổ biến trong Tiếng Anh, các...

  Interesting idioms

   

  DANH TỪ TẬP HỢP I. Định nghĩa Một danh từ tập hợp là danh từ được dùng để chỉ một nhóm người, động vật, đồ vật, khái niệm, và xúc cảm. Một từ có vai trò rất quan trọng đối với sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu. Các từ family, team, committee, congress, enemy… là danh từ tập hợp....

  Some interesting idioms

   

  One good turn deserves another (Ăn miếng trả miếng) Who breaks, pays (Bắn súng không nên thì phải đền đạn) Two securities are better than one (Cẩn tắc vô ưu) Slow and sure (Chậm mà chắc) Threats do not always lead to blows (Chó sủa là chó không cắn) If the cab fits then wear it (Có tật giật mình) Money makes the mare go (Có tiền...