Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » CONVERSATION ( GIAO TIẾP)

Download, Excercises and Tests, Tin tức, Tin tức MsP EC

CONVERSATION ( GIAO TIẾP)

1) CÁC MẪU ĐỀ NGHỊ NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH:
Mẫu này thể hiện nội dung người nói muốn người khác làm việc gì đó. Các dạng thường gặp là:

- V1 …. , please.
– Please + V1 ……
– Can you + V1….?

- Could you + V1….?

- Would you please + V1….?

- Would / Do you mind + Ving ….?

 Đáp lại các mẫu trên:

Đồng ý giúp thì nói: Không đồng ý giúp thì nói:
- Certainly .
– Of course .
– Sure .- OK. / All right.
– No problem .
– What can I do for you?
– How can I help you ?

 

I’m sorry. I’m busy .I’m sorry , I can’t.

I’m afraid not.

 

Riêng mẫu : Would / Do you mind + Ving…. ?( Nếu không có gì phiền , làm ơn…)

 Đồng ý giúp thì nói:
– No. I don’t mind. ( Dĩ nhiên là không phiền gì)
– No, of course not.
– Not at all.

Không đồng ý giúp thì nói:
– I’m sorry, I can’t.

-I’m sorry , that is not possible.

Cách nhớ như sau:
Mẫu câu nhờ người khác làm thì đối tượng phải là “you”. Tức là nhìn trong câu thấy chủ từ thực hiện hành động luôn là “you” ( mệnh lệnh thì “you” được hiểu ngầm)
Ví dụ : ” Would you please open the door for me? ” ta thấy chủ từ của hành động “ open”  là

“ you” => nhờ người khác làm.
Về các câu trả lời ĐỒNG Ý thì hay dùng : Sure, Of course, …. còn không làm được thì luôn : Sorry

Riêng mẫu câu – Would / Do you mind + Ving …… “ mind ” ở đây mang nghĩa  “phiền lòng” tức là hỏi người đó có phiền gì không khi giúp mình. Từ đó ta suy ra câu trả lời là : không (phiền )

2 ) CÁC MẪU MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC:
- Can I help you ?
– What can I do for you ?
– May I help you ?
– Do you need any help?
– Let me help you.

Đáp lại các mẫu trên:
-Yes/No. Thank you.
-That’s very kind of you.

-That would be nice.

3 ) CÁC MẪU XIN PHÉP LÀM GÌ
Mẫu này dùng khi xin phép ai để làm việc gì đó.

- May I +V1….?
Ví dụ:
May I go out ? xin phép cho tôi ra ngoài ạ.
Cũng có thể dùng :
- Can I +V1…..?
Ví dụ :
Can I sit here ?
- Would you mind if I + V2/ed…?

Ví dụ :
Would you mind if I smoked ? Bạn có phiền gì không nếu tôi hút thuốc ?
- Do you mind if I + V1…?

Ví dụ :
Do you mind if I smoke ? Bạn có phiền gì không nếu tôi hút thuốc ?

Đồng ý Không đồng ý
- Certainly.
– Of course.
– Please do.
– Please go ahead.
- I’d rather you didn’t.
– I’d prefer you didn’t.

4 ) CÁC MẪU CÂU “RỦ , GỢI Ý “:
Các mẫu này thường dùng để rủ ai cùng làm gì đó.
- Let’s + động từ nguyên mẫu.
– Why don’t we + V1 ?
– Shall we +V1 ?
– How about  / What about + Ving ?

Trả lời:
- Yes, let’s.
– No, let’s not.
– That’s a good idea.

 5. THANKS – LỜI CÁM ƠN

A. SENTENCES AND STRUCTURE – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC:

 • Thank you.
 • Thank you very much .
 • Thanks .
 • Thanks a lot .
 • Thanks for your advice .
 • I’m really grateful to you .
 • It was very kind of you .
 • I really/ highly appreciate it .
 • Thanks anyway .(Cám ơn người khác đã giúp mình cho dù điều người đó làm không mang lại lợi ích gì cho mình)

 Note : Đôi khi, người nói có thể thêm một ít thông tin trong lời cám ơn của mình, đặc biệt là khi cám ơn những lời khuyên, động viên, khen ngợi.

 Example 1: A: What a beautiful dress you’re wearing!

B: Thanks. I made it myself .

Example 2: A: Don’t worry, John. I believe you can make it.

B: Thank you. I’ll try my best

 B. ANSWER – ĐÁP LẠI:

 • You’re welcome .
 • No problem .
 • It’s OK.
 • Not at all .
 • Never mind .
 • Don’t mention it.
 • (It’s) my pleasure (dùng trong những tình huống trang trọng)

 Example 1: A: Thanks for reminding me .

B: You’re welcome .

Example 2: A: It was very kind of you to help me.

B: It’s my pleasure

 6. APOLOGIES – LỜI XIN LỖI

A. SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC:

 • I’m sorry (for…)
 • I’m so / very / terrible / extremely sorry
 • I apologize for…
 • I hope you’ll forgive my…
 • Please accept my apologies for…

 Note: Thông thường, người xin lỗi sẽ đưa ra lí do phạm lỗi, nhận trách nhiệm về mình, hoặc hứa một điều gì đó.

Example : Oh, I’m sorry. I didn’t see you. ( lí do làm sai)

I’m so sorry. It’s all my fault. (nhận trách nhiệm)

I’m sorry. I’ll be more careful next time. (lời hứa)

 B. ANSWER – ĐÁP LẠI:

 • That’s alright .
 • Never mind .
 • Don’t worry about it .
 • Don’t apologize .
 • It doesn’t matter .
 • It’s OK.
 • Forget about it .
 • No harm done .
 • It’s not your fault.
 • Please don’t blame yourself .

Example 1: A: I apologize for the noise last night

B: Don’t worry about it .

Example 2: A: I’m very sorry. I just forgot to bring your book

B: It’s alright

 Note: Người nói cũng có thể đưa ra lí do mình tha lỗi cho người khác.

 Example 1: A: I apologize for the noise last night

B: Don’t worry about it. I slept very well all night.

Example 2: A: I’m very sorry. I just forgot to bring your book

B: It’s alright. I don’t need it today, anyway.

 7 ) CÁC MẪU CÂU HỎI LẠI KHI NGHE KHÔNG RÕ
- Pardon?
– Please say that again.

8 ) CÁC MẪU CÂU MỜI:
a) Mời ăn uống:
- Would you like + món ăn/uống ?
Ví dụ:
Would you like a cup of tea? ( mời bạn uống trà )

Đáp lại:
- Yes, please.
– No, thanks.

b) Mời đi đâu:
- Would you like + to inf ?
Ví dụ:
Would you like to go to the cinema with me? ( mời bạn đi xem phim với tôi)
Would you like to go to the party? ( mời bạn đi dự tiệc)

Đáp lại:
Yes , I’d love to.

I’m sorry , I can’t.

9. KHEN NGỢI, CHÚC MỪNG VÀ ĐỘNG VIÊN

(COMPLIMENTS, CONGRATULATIONS AND ENCOURAGEMENTS)

 A – LỜI KHEN NGỢI – COMPLIMENTS

1. SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC KHEN NGỢI VỀ THÀNH TỰU CỦA NGƯỜI KHÁC:

 • Well done!
 • Good job!
 • You’ve done a good job!
 • I’m proud of you!
 • Good for you!

Example 1: A: Mom, I passed the exam

B: Really? I’m proud of you.

Example 2: Your essay is very good. Well done, Tom!.

 2. STRUCTURES – CÁC CẤU TRÚC – KHEN NGỢI MỘT VẬT GÌ ĐÓ CỦA NGƯỜI KHÁC:

 • Your house is so beautiful.
 • I really love/like your house.
 • What a nice house!
 • Isn’t your house beautiful!
 • You look very good in this dress!
 • This soup is so delicious. My compliments to you!

3.  ANSWER – CÂU VÀ CẤU TRÚC ĐÁP LẠI LỜI KHEN NGỢI CỦA NGƯỜI KHÁC:

 • Thank you.
 • Thank you very much.
 • How nice of you to say so.
 • I’m glad you like it.
 • Yeah, it’s my favorite, too.
 • It was nothing really. (Thể hiện sự khiêm tốn của người nói)

Example 1: A: You look gorgeous in this dress!

B: Really? It’s my favorite, too.

Example 2: A: Your performance was wonderful!

B: Thanks! I’m glad you like it.

 B – LỜI CHÚC MỪNG – CONGRATULATIONS

1. SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGƯỜI KHÁC:

 • Congratulation!
 • Congratulation on your success!

 2. ANSWER – CÂU VÀ CẤU TRÚC ĐÁP LẠI LỜI CHÚC MỪNG CỦA NGƯỜI KHÁC(CÁM ƠN + THÔNG TIN THÊM NẾU CẦN):

 • Thank you.
 • Thanks a lot.

Example: A: Congratulation !

B: Thanks a lot. I’m glad you’re here.

 C – LỜI ĐỘNG VIÊN – ENCOURAGMENTS  

1. SENTENCES AND STRUCTURE –  CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC ĐỂ ĐỘNG VIÊN MỘT AI ĐÓ SẮP THỰC HIỆN MỘT VIỆC NÀO ĐÓ:

 • Good luck! = Break a leg!
 • You can do it!
 • I believe you can make/do it!
 • Don’t worry. Just do your best.
 • Be confident!

Example 1: A: I’m so worry about the exam next week.

B: Don’t worry. Just do your best.

Example 2: A: I have an interview tomorrow.

B: Good luck!

 2. SENTENCES AND STRUCTURES – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC ĐỘNG VIÊN AI ĐÓ ĐANG GẶP KHÓ KHĂN, BUỒN PHIỀN:

 • Don’t worry!
 • That’s OK
 • Everything will be fine
 • Take it easy
 • It’s going to be alright
 • Don’t give up!
 • Be strong!
 • It’s not that bad.

Example 1: A: I’m so depressed. I think I’ll quit my job soon.

B: Take it easy. Everything will be fine.

Example 2: A: My French is hopeless.

B: Don’t worry. It’s not that bad.

 3. ANSWER – CÁC CÂU VÀ CẤU TRÚC TRẢ LỜI LỜI ĐỘNG VIÊN CỦA NGƯỜI KHÁC(CÁM ƠN + THÔNG TIN THÊM NẾU CẦN):

Example 1: A: Don’t worry. Everything will be fine.

B: Thank you. I really hope so.

Example 2: A: Don’t give up, John. I believe you make it.

B: Thanks.

 EXERSISE 1

1. “ Shall we eat out this evening?” – “ _______________________”
A. Yes, we shall            B. How do you do?
C. Yes, let’s!                D. You’re welcome.

2.    “_________________________” – “It’s nice of you to say so!”
A. We have no other choices.                       B. What you did was inexcusable.
C. I’d like to stop you doing so.                   D. That’s a great achievement you’ve made!

3.  Phil: “I’d like to become a tour guide. What do you think I should do?”  – Leonie: “______”

A. Shall we have a package tour this summer?                              B. Yes, a tour guide is a good job!

C. I don’t agree with you.                                                           D. I think you should practice spoken English.

4.  Susan: “Can you do the cooking today?”  – Bill: “______.”

A. No, thank you            B. Oh, all right        C. Yes, please         D. I know that

5.  George: “In my opinion, action films are exciting.”  – Frankie: “______”

A. Yes. Congratulations!                               B. What an opinion!

C. You shouldn’t have said that.                    D. There’s no doubt about it.

6.- “May I go out for just a while?”

- “__________”

A. It’s a nice day!           B. That’s great!      C. Go ahead!          D. Yes, you could!

7. – “Rita, I’d like________ a friend of mine, Lucie.”

- “Pleased to meet you, Lucie!”

A. to meet you               B. introduce you to C. you see               D. you to meet

8. – “Why don’t we go to the cinema now?”

- “________”

A. Will you join us?       B. Yes, let’s!            C. I’d like it.           D. What play is it?

9. ” Would you like another coffee?”   – “_______________________”

A. I’d love one      B. Willingly           C. Very kind of your part D. It’s a pleasure

10 : Joan: “ Our friends are coming._____, Mike? ”

Mike: “ I’m sorry, but I can’t do it now.”

A. Shall you make some coffee, please     B. Shall I make you like some coffee

C. Why don’t we cook some coffee        D. Would you mind making some coffee

11: Sue: “ Can you help me with my essay? ”

Robert: “______”

A. Yes, I’m afraid not.                            B. I think that, too.

C. Not completely                                   D. Why not?

12: Alfonso: “I had a really good time. Thanks for the lovely evening.”

Maria: “_____.”

A. I’m glad you enjoyed it                       B. Yes, it’s really good

C. Oh, that’s right                                   D. No, it’s very kind of you

13: Harry: “Are you ready, Kate? There’s not much time left.”

Kate: “Yes, just a minute. ______!”

A. No longer         B. I won’t finish         C. I’d be OK                D. I’m coming

14: “Why don’t you sit down and______?”

A. make yourself at peace                        B. make yourself at rest

C. make it your own home                       D. make yourself at home

15: Tom: “Can I have another cup of tea?

Christy: “ _____ .”

A. Be yourself             B. Do it yourself    C. Allow yourself  D. Help yourself

16 : Lora: “Do you mind if I turn on the fan?”

Maria: “ ____.”

 1.  Not for me           B. Not at all           C. Never mind       D. Not enough

17 : Ann: “Do you need any help?”

Kate: “ _____.”

A.That’s fine by me                            B. No, thanks. I can manage

C. I haven’t got a clue                        D. That’s all for now.

18: Mary: “I will never go mountaineering again.”

Linda: “Me ______.”

A. neither                    B. so C. too                   D. either

19: Mary: “Thanks a lot for your help.”

John: “______.”

A. My excitement        B. My delight         C. My happiness   D. My pleasure

20. Sarah: “Oh my God, I’ve missed my bus.”

Christ: “_____. Another will come here in ten minutes.”

A. Thank you           B. Don’t mention it     C. I hope so               D. Don’t worry

21. Jack : “What’s wrong with you?”

Jill: “______.”

A. I’m having a slight headache                  B. No, I don’t care

C. Yes, I was tired yesterday                      D. Thank you very much

22. Mary: “ Do you mind if I sit here?”

Laura: “_____”

A. No, not at all.      B. My pleasure. C. Yes, why not?     D. Don’t mention it.

23. George: “_____.”

Michelle: “Thank you for your compliment.”

A. You’ve done your work                      B. This is a present for you

C. I’m glad that you’re well again             D. You look pretty in this dress

24. John: “Would you like to have a get-together with us next weekend?”

Mickey: “_____.”

A. No, I wouldn’t  B. Yes, let’s               C. No, I won’t              D. Yes, I’d love to

25. Helen: “Would you rather go to the beach or to the mountains?”

Kim: “_____.”

A. Thanks for the mountains                    B. I’d love to go

C. That’s very nice of you                       D. The beach definitely

 

KEY- EXERSISE 1

 

1. C. Yes, let’s!                                             

2. D. That’s a great achievement you’ve made!

3. D. I think you should practice  spoken English.

4.  B. Oh, all right

5.  D. There’s no doubt about it.

6. C. Go ahead!

7. D. you to meet

8. B. Yes, let’s!

9. A. I’d love one

10: D. Would you mind making some coffee

11: Sue: D. Why not?

12: A. I’m glad you enjoyed it

13: D. I’m coming

14: D. make yourself at home

15: Tom: D. Help yourself

16: B. Not at all

17: B. No, thanks. I can manage

18: A. neither

19: D. My pleasure

20. D. Don’t worry

21. A. I’m having a slight headache

22.A. No, not at all.

23. D. You look pretty in this dress

24. D. Yes, I’d love to

25. D. The beach definitely

 EXERSISE 2

1 – “ Thank you for the present , Jimmy.”

-  “_______”

A. I’m sorry.       B. Very glad.         C. No, of course . D. You’re welcome.

2. – Would you like something to drink ? –  “_______”

A.Yes, I do .       B.Tea , please.       C. I will.                D. No , I would.

3. Lan : “ Thanks for the lovely evening.”

Mai : “_______”

A . No , it’s not good.                        B. Yes , it’s really great

C. Oh , that’s right.                             D. I’m glad you enjoyed it.

4. David : “ Could you bring me some water ?”

Waiter :  “_______”

A. Certainly , sir      B. Yes , I can       C. I don’t want to    D. No , I can’t

5. Lora : “ Your new blouse looks very nice , Hellen.”

Hellen :  “_______”

A. Thanks , I bought it at Macy’s        B. You can say that again .

C. I’d rather not.                                 D. It’s up to you.

6.-  “Don’t fail to send your parents my regards .”

-  “_______”

A. Good idea , thanks.                        B. It’s my pleasure. C. You’re welcome.        D. Thanks , I will.

7. A friend needs to get to the airport as quickly as possible. You have a car. What do you say to him :

A. I’ give you a lift if you like.          B. Can you sit in my car ?

C. Do you mind sitting in my car ?    D. Do you like my car ?

8. I’m studying for my test tomorrow . Could you turn the TV down , please ?

A. Never mind.      B. You’re welcome.        C. Yes , of course D. Really ?

9. Loan : “ Congratulations! “ – Trang “_______”

A. Don’t worry       B. Not at all          C. You’re welcome.          D. Thanks

10. – I’m sorry , I have broken your bicycle.

- _______  I can fix it.

A. Don’t worry       B. Not at all          C. You’re welcome.          D. Thanks

11.-  Let’s go to Nhatrang  on the weekend.

- _______

A. That’s a fine day B.That’s a good trip  C. Yes , please    D. Yes , let’s

12. – Thank you very much.

- _______

A. Are you worried ? B. Not all           C. You’re welcome D. Nothing

13. A: I’m leaving for lunch .  _______

B : Thanks , but I can’t right now . I’m really busy.

A. Do you come ?                               B. Could you come ?

C. Do you feel like going ?                  D. Would you like to come ?

14. – Let’s play some music.

- _______

A. Yes , please        B. Thank you        C. Certainly          D. Good idea.

15. – Lorna ,   _______

- I’m sorry , but I can’t do it now.

A. would you like some coffee ?          B. why don’t you make some coffee ?

C. would you mind making some coffee ? D. will you drink some coffee ?

16. – Do you mind if I borrow a chair ?  – _______

A. I’m sorry           B. Not at all          C. Yes , I do        D. Yes , I would

17. How about going fishing next weekend ?

A. Let’s do that      B. Why not           C. Sure                 D. Oh, there’s no hurry

18. Would you like me to collect you ?

A. Yes , I like          B. Not at all          C. I’d love to        D. No , I wouldn’t

19 . I think  we should take a shower instead of a bath to save energy.

A. That’s a good idea.                        B. Let’s do that.   C. All right     D. A , B and C are correct

20. Mai : Well done , Trang.

Trang : – _______

A. Thanks                                           B. It’s nice of you to say so.

C. That’s very kind of you.                 D. A , B and C are correct

21. Could you open the door , please ? It’s very hot .

- _______

A. Sure                   B. OK                  C. All right            D. A , B and C are correct

22. Would you like a cup of tea ?           – _______

A. Yes , I would     B. No , thank you. C. Yes , I do        D. You’re welcome

23. Do you mind closing the door ?

A. No , I don’t mind  B. No, of course not  C. Not at all  D. A , B and C are correct

24. Remember to return the newspaper to my mother.

- _______

A. I will                  B. Why not           C. I won’t            D. Of course

25. Do You mind if I sit here ?                 – _______

A. Not at all            B. Yes , I do         C. I’m sorry         D. Yes , I would

26. Thank you very much for a lovely party.

- _______

A. Thanks               B. Have a good day  C. You’re welcome       D. Cheers

27. Would you mind giving me a hand with this bag ?

- _______

A. Yes , I’ll do it now  B. No, not at all  C. Well , I’d love to        D. Yes , I am

28. Can I help you ?

- _______

A. Yes , please        B. That would be nice

C. You can             D. A and B are correct

29. It’s a beautiful day , isn’t it ?       – _______

A. No                     B. Oh , why not    C. Yes , it’s lovely   D. I’m not sure

30. What shall we do this weekend ?

- _______

A. I went out for dinner                       B. Oh , that’s good

C. Let’s go out for dinner                    D. No problem

31. Tom : “ You’ve got a lovely singing voice , Mary .” – Mary : “ ______________”

A. Don’t mention it.  B. Congratulations!  C.Thank you    D. It’s all right.

32. “ I suggest we go on a picnic on the other side of the river.” – “ ____________”

A. It’s a nice day!   B.Have a good trip.  C.Great idea!     D. Congratulations!

33. “ I wish I could visit your village again some day , Ba.” – “ __________________”

A.Too true!     B.Yes , let’s.   C. What a day    D. You’re always welcome!

34. “Would you like a glass of green tea?”
“…..…..…..”.
A. Yes, let’s          B. No, thanks      C. No, let’s not        D. No, I don’t

35. “I think we should use less paper so that we can save trees in the forests.”
-“…..…..”.
A. Congratulations                              B. Yes, I’d love to
C. That’s a good idea                         D. It’s nice of you to say so

36.  Havy: “Thanks for your help, Judy.”

Judy: “______.”

A. With all my heart B. Never remind me                            C. It’s my pleasure          D. Wish you

37. – “Would you mind lending me your bike?” – “ ______ .”

A. Not at all               B. Great              C. Yes. Here it is                     D. Yes, let’s

38: – “________ detective stories?”

- “ In my opinion, they are very good for teenagers.”

A. What do you think about                  B. Are you fond of

C. How about                                       D. What do people feel about

39. Ellen: “ ?”

Tom: “He’s tall and thin with blue eyes.”

A. How is John doing                           B. What does John like

C. What does John look like                  D. Who does John look like

40. Pat: “ Would you like something to eat?”

Kathy: “ _________ . I’m not hungry now.”

A. No, thanks          B. No, no problem   C. Yes, I would   D. Yes, it is.

41: – “______”

- “ He’s tall and thin with blue eyes.”

A. Who does John look like?                 B. How is John?

C. What does John look like?                D. What does John like?

42: – “Today’s my 20th birthday.”   – “______”

A. Many happy returns!                        B. I don’t understand.

C. Take care!                                        D. Have a good time!

43: – “Would you like beer or wine?”   – “______”

A. Yes, I’d love to.                               B. I couldn’t agree more.

C. No, I’ve no choice.                           D. I’d prefer beer, please.

44: – “Is it all right if I use your bike?”  – “______”

A. Sure, go ahead.                                B. I don’t care.      C. I accept it.        D. Oh, forget it.

45. Ann : “ …………………….. where the nearest post office is ?”

Linda  : “ Turn left and then turn right.”

A. Do you tell me                                  B. Could you tell me

C. Will you say me                               D. Should you show me

46. “ Bye !”  – “ ………………………………..”

A. See you later.                                   B. Meet you again

C. Thank you                                       D. See you lately.

47.- “ How do you do ?”   – “ …………………………………”

A. Yeah, OK                                        B. How do you do

C. Not too bad                                     D. I’m well . Thank you.

48. –“ I’ve passed my driving test.”  – “ ………………………………………….”

A. Do you ?                                          B. That’s a good idea.

C. Congratulations !                              D. It’s nice of you to say so.

49. “ Which hat do you like better ?” – “ __________________”

A. Which one do you like ?                   B. Yes , I’d like it best

C. No. I haven’t tried any                      D. The one I tried on first

50. Would you like to join our volunteer group this summer ? – “ _______________ ”

A. I wouldn’t . Thank you                     B. Yes. I’d love to . Thanks.

C. Yes . You’re a good friend               D. Do you think I would ?

51. “ I can’t speak English well enough to apply for that job .” – “ ________________”

A. Me either                                          B. Me too

C. Me also                                            D. Me neither

52. “ Wow! What a nice coat you are wearing !” – “_________________”

A. I like you to say that                         B. Yes, of course . It’s expensive

C. Certainly . Do you like it , too ?         D. Thanks . My mother bought it for me.

53. “ Our team has just won the last football match.” –“ _____________________”

A. Yes , it’s our pleasure.                      B. Good idea . Thanks for the news.

C. Well , that’s very surprising              D. Yes . I guess . It’s very good.

54 – Janet: “Do you feel like going to the cinema this evening?”

- Susan: “______.”

A. I don’t agree, I’m afraid                     B. You’re welcome

C. That would be great                          D. I feel very bored

55 – Laura: “ What a lovely house you have!”

- Maria: “_______.”

A. Of course not, it’s not costly            B. Thank you. Hope you will drop in

C. I think so                                         D. No problem

 KEY- EXERSISE 2

1 .D. You’re welcome.

2. B.Tea , please.

3. D. I’m glad you enjoyed it.

4A. Certainly , sir

5. A. Thanks , I bought it at Macy’s

6. D. Thanks , I will.

7. A. I’ give you a lift if you like.

8. C. Yes , of course

9. D. Thanks

10. A. Don’t worry

11. D. Yes , let’s

12. C. You’re welcome

13. D. Would you like to come ?

14. D. Good idea.

15. C. would you mind making some coffee ?

16. B. Not at all

17. A. Let’s do that

18. C. I’d love to

19 . D. A , B and C are correct

20. D. A , B and C are correct

21. D. A , B and C are correct

22. B. No , thank you.

23. D. A , B and C are correct

24. A. I will

25. A. Not at all

26. C. You’re welcome

27. A. Yes , I’ll do it now

28D. A and B are correct

29. C. Yes , it’s lovely

30. C. Let’s go out for dinner

31. C. Thank you

32. C. Great idea!

33. D. You’re always welcome!

34. B. No, thanks

35.C. That’s a good idea

36.  C. It’s my pleasure

37. A. Not at all

38: A. What do you think about

39. C. What does John look like

40. A. No, thanks

41: C. What does John look like?

42: A. Many happy returns!

43: D. I’d prefer beer, please.

44: A. Sure, go ahead.

45. B. Could you tell me

46. A. See you later.

47. B. How do you do

48. C. Congratulations !

49. D. The one I tried on first

50. B. Yes. I’d love to . Thanks.

51. D. Me neither

( Nếu đưa Object “ Me” lên đầu câu thì dùng “neither” trong câu xác nhận phủ định)

52. D. Thanks . My mother bought it for me.

53.C. Well , that’s very surprising                

54 . C. That would be great                         

55 . B. Thank you. Hope you will drop in

EXERSISE 3

1) ” I have bought you a toy. Happy birthday to you !”
a. The same to you!
b. Have a nice day !
c. What a pity !
d. What a lovely toy ! Thanks.

2) _ Have a cigarette ! _ _______ . I’m trying to stop.
a. No, thanks.
b. Thank you.
c. Not at all.
d. Come on.

3/ – ” What’s your name? – “________________”
A. Really?
B. OK.
C. Pardon?
D. Her name ‘s Mary.

4)_ “Would you mind opening the door for me ?” _“ _________________ ”
A. Yes, I’ll do it now.
B. No, not at all.
C. I’d love to
D. Yes, I do.

5) Would you like some more to eat ?
a. Yes, I like
b. No, I don’t
c. No, thanks. I’m full.
d. Sorry.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.