Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » Cách phát âm của các phụ âm tiếng Anh

Tin tức MsP EC

Cách phát âm của các phụ âm tiếng Anh

 

- TH có 2 cách phát âm là /θ/ (three) và /ð/ (then). Trong một số từ chỉ tên người và tên nơi chốn TH được phát âm là /t/ (Thailand, Thomas).

- Các chữ SH, S đứng đầu từ (shoe, sugar); SH, SS, TI, C đứng giữa từ (fashion, Russia, nation, ocean); SH đứng cuối từ (finish) đều được phát âm là /ʃ/.

- Các chữ J, G đứng đầu từ (jaw, general); G, J đứng giữa từ (page, major); GE, DGE đứng cuối từ (rage, ledge) đều được phát âm là /dʒ/.

- Các chữ CH đứng đầu từ (chair); CH, T đứng giữa từ (teacher), (future); TCH đứng cuối từ (watch) đều được phát âm là /tʃ/.

- Thông thường H được phát âm là /h/ (hill) tuy nhiên cũng có ngoại lệ là WH (who) cũng được phát âm là /h/H không được phát âm (âm câm) trong một số từ: hour, honour, honest…

- W (will), WH (when) thường được phát âm là /w/. Một số trường hợp hiếm là O trong one, once cũng được phát âm là /w/. Chữ QU thường được phát âm thành /kw/ (quite).

- Các chữ Y, U, E, I được phát âm thành /j/ trong các từ sau: you, cute, few, view.

- Các chữ G, GG thường được phát âm là /g/ (go, bigger). Đôi khi các chữ GH, GU cũng được phát âm là /g/ (ghost, guest). G là âm câm trong các từ sign, foreign.

- Các chữ C, K đứng đầu từ (can, king); CC, CK đứng giữa từ (soccer, locker); K, CK, C, CH đứng cuối từ (milk, black, comic, ache) đều được phát âm là /k/. Chú ý rằng QU được phát âm là /kw/ (quick), X được phát âm là /ks/ (six). Một số từ bắt đầu bằng K nhưng khi phát âm thì K biến thành âm câm (know, knife).

- Các chữ F (fall), FF (offer), PH (photo), GH (laugh) thường được phát âm là /f/.

- Hầu hết V được phát âm là /v/ (never) tuy nhiên đôi khi F cũng được phát âm là /v/ (of).

- Hầu hết P, PP được phát âm là /p/ (open, apple) nhưng trong psychology P là âm câm.

- Các chữ S (sad), SS (class), C (place) thường được phát âm là /s/. Đôi khi SC (science) cũng được phát âm như trên.

Phát âm đuôi –ed

- ED được phát âm là /t/ sau các âm vô thanh như p, k.

Example: walked, booked

- ED được phát âm là /d/ sau các âm hữu thanh như w, n, ng

Example: showed, burned

- ED được phát âm là /id/ sau các âm như t, d

Examples: bedded, wanted

Phát âm đuôi số nhiều

- Đuôi số nhiều của danh từ, động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít được phát âm là /s/ khi từ đó kết thúc bằng các âm vô thanh như p, t, k

Examples: books, looks

- Đuôi số nhiều của danh từ, động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít được phát âm là /z/ khi từ đó kết thúc bằng các âm hữu thanh như n, m, ng

Examples: learns, tools

- Đuôi số nhiều của danh từ, động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít được phát âm là /iz/ khi từ đó kết thúc bằng s, x.

Examples: boxes, bosses

Samples:
Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại

1. A. decided                B. needed                 C. wanted                 D. succeeded

2. A. car                       B. carriage                C. corn                     D. city

3. A. success               B. song                     C. sugar                   D. soup

4. A. churches              B. chairman               C. chemist               D. changes

5. A. rough                    B. tough                    C. cough                  D. though

6. A. promise                 B. devise                   C. surprise               D. realise

7. A. leaf                        B.deaf                       C. of                       D. wife

8. A. go                         B.large                      C.angry                  D. give

9. A. thus                       B.thick                      C. think                  D. thin

10. A. home                    B.hour                       C. horn                  D. high

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.