Trung tâm anh ngữ Ms Phương » Tin tức » Tin tức MsP EC » Cach bien doi tu

Tin tức MsP EC

Cach bien doi tu

 1. Danhtừ –>Tínhtừ
  a. ___ous:
  poison –> poisonous
  nerve –> nervous
  danger –> dangerous
  fame –> famous

  b. ___al (thuộcvề): Hay dùngvscácdanhtừcóđuôinhư “tion”, “ic”, “ment”, “ture”…
  magic –> magical
  nature –> natural
  environment –> environmental
  industry –> industrial

  c. ___ish (theocáchcủa)
  fool –> foolish
  self –> selfish
  child –> childish

  d. ___y (nhiều, đầy)
  sun –> sunny
  rain –> rainy
  health –> healthy
  dust –> dusty

  e. ___like (giốngnhư)
  child –> childlike
  god –> godlike
  life –> lifelike

  f. ___ly (cóvẻ, cótínhcách, hàng(ngày, giờ, năm…) )
  man –> manly
  world –> worldly
  home –> homely
  hour –> hourly
  year –> yearly

  g. ___less (khôngcó)
  child –> childless
  home –> homeless
  odour –>odourless
  tree –> treeless

  h. ___ful (đầy)
  harm –> harmful
  use –> useful
  hope –> hopeful

  i.___en (làmbằngchấtliệugì)
  wood –> wooden
  gold –> golden

  j. Danhtừđuôi “ce” –>tínhtừđuôi “t”
  importance –> important
  patience –> patient
  difference –> different

  k. ___ern
  North –> Northern
  South –> Southern
  East –> Eastern
  West –> Western

 2. Độngtừ –>Tínhtừ
  a. ___tive (cótínhchất)
  act –> active
  attract –> attractive

  b. ___able (dễ, cóthể)
  break –> breakable
  agree –> agreeable
  accept –> acceptable

  c. a___
  live –> alive
  like –> alike

  d. ___ed/ing
  excited – exciting
  interested – interesting

 3. Nghĩaphủđịnh
  a. un___ (không)
  happy –> unhappy
  lucky –> unlucky

  b. in___ (không)
  direct –> indirect
  convinient –>inconvinient
  dependent –> independent

  c. im___ (không)
  patient –> impatient
  possible –> impossible
  perfect –> imperfect

  d. ir___
  regular –> irregular
  religious –> irreligious
  removable –> irremovable

  e. il___
  legal –> illegal
  logical –> illogical

 4. Thêmtiềntố (prefixes)
  a. super___ (quá, siêu)
  human –> superhuman
  natural –> supernatural
  sonic –> supersonic

  b. under___ (dưới, thấp, khôngđủ)
  cover –> undercover
  done –> underdone
  developed –> underdeveloped

  c. over___ (quá…)
  joyed –> overjoyed
  anxious –> overanxious

  d. sub___ (ở dưới)
  human –> subhuman
  conscious –> subconscious

  5. Tínhtừkép:
  a. Tínhtừ + Tínhtừ:
  dark-blue (xanhđen)
  red-hot (nóngđỏ)

  b. Danhtừ + Tínhtừ:
  snow-white (trắngnhưtuyết)
  knee-deep (sâuđếnđầugối)
  pitch-dark (tốiđennhưmực)

  c. Danhtừ + Quákhứphântừ (V3)
  man-made (do ngườichếtạo)
  home-made (làm ở nhà)
  blue-uniform (cóđồngphụcmàuxanh)

  d. Tínhtừ/Trạngtừ + Độngtừ + ing:
  good-looking (dễcoi, ưanhìn)
  fast-running (chạynhanh)
  nice-looking (xinhxắn)
  hard-beating (đậpmạnh)

  e. Trạngtừ + Quákhứphântừ (V3)
  well-educated (cógiáodụctốt)
  well-lit (cóánhsángtốt)
  well-dressed (ănmặcđẹp)
  well-built (vạmvỡ)
  newly-born (mớisinh)
  ill-bred (vôgiáodục)
  ill-founded (vôcăncứ)

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.